Regulace komínového tahu

T-kus 150mm 1,5mm
T-kus 200mm 1,5mm
DARCO regulátor komínového tahu s redukcí RCO 150/120
DARCO regulátor komínového tahu s redukcí RCO 150/130
DARCO regulátor komínového tahu s redukcí RCO 150/160
DARCO regulátor komínového tahu s redukcí RCO 80/100
DARCO generátor tahu komína čtvercová základna 200mm
DARCO generátor tahu komína se zateplenou přírubou 200mm
DARCO generátor tahu komína čtvercová základna 150mm
DARCO generátor tahu komína se zateplenou přírubou 150mm

Top