PE-PO kominíček 5 ks

Akční a ve slevě výrobek PE-PO kominíček 5 ks od top výrobce SEVERO CHEMA najdete na našich stránkách za akční cenu! Ceny od 66 Kč
Cena: 66 Kč

Kominíček (PE-PO)
PE-PO kominíček – přípravek k odstraňovaní sazí z komínů a kouřovodů, zlepšuje hospodárnost provozu kamen a kotlů a působí preventivně proti vzniku požárů způsobených vznícením sazí v kouřovodech.
Návod na použití:Při dávkování do topidel vhoďte sáček na rozžhavené palivo a topidlo uzavřete, aby účinná látka neunikla do okolí. Snížil by se tak čisticí účinek a mohlo by dojít k uvolnění nepříjemného dýmu případně zápachu do místnosti. Používejte vždy uzavřené sáčky Kominíčka.
Dávkování:- lokální topidla, krbová kamna, kotle na etážové vytápění – 1 sáček- kotle ústředního vytápění – 2 sáčkyVětší dávku najednou nedávejte. V případě potřeby (větší stupeň znečištění) aplikaci zopakujte, v topné sezóně přibližně každých 14 dní.
Princip čištění:Podstatou čištění je katalytická reakce, při níž dochází k přeměně sazí na kysličník uhličitý. Jedná se o spalování bez plamene při nižší teplotě, než probíhá klasické hoření.

UPOZORNĚNÍ:
Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Další produkty z kategorie Podpalovače

Další produkty od výrobce SEVERO CHEMA


Top